Production company: Beijing BHBD Cultural Diffusion Co.
Cast: Luo Jin, Xin Peng, Nie Yuan, Jiang Peiyao, Huang Jue, Yang Yiwei, Sun Hao,
Director: Li Xiaofeng
Screenwriters: Li Xiaofeng, Xu Zhanxiong, Shen Yi, Wang Mu
Producer: Ma Yuanyuan
Executive producers: Chen Yiyi, Wang Donghui
Director of photography: Joewi Verhoevenå
Production designers: Wang Zhiqing, Hao Yongfeng
Editors: Liu Yueyue, Teng Yun
Music: Simon John Fisher Turner