1. Welkom bij KONKAV

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website konkav.nl. Door het bezoeken van onze website ga jij, de Gebruiker, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. KONKAV is een platform waar Gebruikers zelf aangemaakte profielen en prikbordberichten kunnen plaatsen en bekijken. KONKAV is geen partij bij contact of een overeenkomst die tussen Gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

KONKAV kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.

3. Niet toegestaan gebruik van de website

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een profiel of prikbordbericht plaatsen op de website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen. Het is tevens niet toegestaan hen te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten, tenzij hier expliciet om gevraagd wordt in het desbetreffende profiel of prikbordbericht.

Op de databank met profielen en prikbordberichten rust het databankrecht. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met profielen en prikbordberichten op te vragen en te hergebruiken.

4. Niet toegestaan gebruik van profiel en prikbordberichten

Voor het melden van illegale en inbreuk makende prikbordberichten, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je contact op te nemen met info@konkav.nl.

4.1 Een profiel of prikbordbericht mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen persoonsgegevens van derden bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

4.2 Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden je aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

4.3 Het is niet toegestaan om een product in een profiel of prikbordbericht op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

  1. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
  2. inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of
  3. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.

5. Niet toegestaan gebruik van inloggegevens

Het is niet toegestaan om de inloggegevens van jouw profiel aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van prikbordberichten.

6. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden en/of de privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.

  1. KONKAV kan een of meerdere prikbordberichten van de Gebruiker verwijderen.
  2. KONKAV kan het profiel van de Gebruiker verwijderen.
  3. KONKAV kan de Gebruiker uitsluiten van deelname aan door KONKAV georganiseerde bijeenkomsten en evenementen.

7. Beperking aansprakelijkheid KONKAV

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  1. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
  2. onjuiste informatie op de website;
  3. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
  4. wijzigingen in of op de website.

8. Wijzigingen van de website

KONKAV kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en embeds van derden

De website bevat verwijzingen naar de websites en content van derden door middel van hyperlinks en embeds. KONKAV heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en embeds. Op deze websites en embeds gelden de (privacy)regels en cookievoorwaarden van die betreffende website of embed. Indien u vragen over deze regels van websites en embeds van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.

10. Klachtenregeling

Klachten kun je indienen via info@konkav.nl. Wij nemen iedere klacht serieus en zullen je zo snel mogelijk berichten over de afhandeling.

11. Overige bepalingen

KONKAV is onderdeel van Kunstloc, gevestigd aan de Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG te Tilburg. Kunstloc heeft telefoonnummer 013 750 840, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41096349.

KONKAV kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. KONKAV zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de website van KONKAV gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door KONKAV zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen KONKAV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten.